Görevler

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR:

a) Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları Bakanlık teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları koordine ederek uygulamak,
b) Personelin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük iş ve işlemlerini yürütmek,
c) Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek; eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Genel Müdürlük Görev ve Sorumlulukları 
MADDE 1- (1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde Personel Genel Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yapar. 
a) Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi, yetenek gelişiminin sağlanması ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları Bakanlık teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları koordine ederek uygulamak.
b)  Personelin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
c) Bakanlığın eğitim planını hazırlamak,  uygulamak ve değerlendirmek; eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek,  Bakanlık teşkilatı ile Bağlı, İlgili ve İlişkili kurum ve kuruluşlar ile koordine etmek.
ç) Genel Müdürlük bütçesi, performans bütçe, idari faaliyet raporu, iç kontrol ve stratejik eylem planı ile ilgili işlemleri yürütmek.
d)  Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Genel Müdürlük Birimlerinin Görev ve Sorumlulukları
MADDE 2- (1) Genel Müdürlük birimleri şunlardır;
A) İnsan Kaynakları Planlama Dairesi Başkanlığı
B) İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı
C) İnsan Kaynakları Mevzuat Dairesi Başkanlığı
Ç) İnsan Kaynakları Değerlendirme Dairesi Başkanlığı 
D) Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

A) İnsan Kaynakları Planlama Dairesi Başkanlığı
MADDE 3- (1) Daire Başkanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır;
a) Bakanlığın personel planlamasına ilişkin performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik işlemleri yürütmek.
b) Bakanlığın insan kaynakları sisteminin geliştirilmesine yönelik istatistiki bilgileri toplayarak personel ihtiyacını belirlemek ve istihdama yönelik işlemleri yürütmek.
c) Bakanlık kadro ve pozisyonları ile ilgili iptal, ihdas ile kadro tenkis, tahsis ve vize işlemlerini yürütmek.
ç) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
       
1) Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlükleri şunlardır; 
a) Personel Planlama Şube Müdürlüğü. 
b) Veri Analizi ve Sınavlar Şube Müdürlüğü

2) Personel Planlama Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir. 
a) Bakanlık kadro ve pozisyonları ile ilgili iptal, ihdas, tenkis, tahsis işlemlerini yürütmek.
b) Bakanlık kadro ve pozisyonlarının takibi ile bu kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapılması ve kontenjan tahsisine ilişkin işlemleri yürütmek.
c) Açıktan atama ve iş başvurularının sonuçlandırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
ç) Genel Müdür ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

3) Veri Analizi ve Sınavlar Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir.
a) Bakanlığın personel istihdamına yönelik sınavlar ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek.
b) Bakanlığın insan kaynakları sisteminin geliştirilmesine yönelik istatistiki bilgileri toplayıp analizini yaparak personel ihtiyacını belirlemek ve istihdama yönelik işlemleri yürütmek. 
c) Engelli, eski hükümlü ve terörle mücadele kapsamında malul sayılmayacak derecede yaralanan işçi personele ilişkin işlemleri yürütmek,
ç) Bakanlığa atanacakların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek.
d) Genel Müdür ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

B) İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı
MADDE 4- (1) Daire Başkanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır;
a) Bakanlığın personel politikasına ilişkin performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik işlemleri yürütmek.
b) Bakanlık personelinin atama, nakil ve benzeri işlemlerini yürütmek,
c) Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının personel politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmaları koordine etmek, üst düzey yönetici ve yönetim kurulu atama işlemlerini yürütmek.
ç) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

1) Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlükleri şunlardır; 
a) Atamalar Şube Müdürlüğü. 
b) Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Şube Müdürlüğü

2) Atamalar Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir. 
a) Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, Bakanlık kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atama, kurum içi ve kurum dışı muvafakat ve naklen atama, yer ve unvan değişiklikleri ile vekalet ve geçici görevlendirme işlemlerini yürütmek,
b)  Cumhurbaşkanı kararı veya onayı ile Bakanlık kadrolarına yapılan atamalarla ilgili işlemleri yürütmek.
c) Bakanlık sözleşmeli personelinin sözleşme yenilenmesi ve fesih işlemlerini yürütmek.
ç) Genel Müdür ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

3) Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir. 
a) Bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile iştiraklerinin atama müsaadelerinin alınmasına ilişkin işlemlerini yürütmek.
b) Bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların iptal ihdas, zam ve tazminat cetvelleri ile fazla çalışma izni koordinasyonunu sağlamak.
c) Bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların üst düzey yönetici ve yönetim kurulu atama ve vekalet işlemlerini yürütmek.
ç) Bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların her statüdeki personel alım izinleri ve vize ile ilgili koordinasyon işlemlerini yürütmek.
d) Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar arasındaki geçici görevlendirme işlemlerini yürütmek ve takibini yapmak.
e) Genel Müdür ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

C) İnsan Kaynakları Mevzuat Dairesi Başkanlığı
MADDE 5- (1) Daire Başkanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır;
a) Bakanlık personelinin disiplin işlemlerini yürütmek,
b) Genel Müdürlük görev alanı ile ilgili mevzuat taslaklarını hazırlayarak görüş ve önerilerde bulunmak.
c) Bakanlık personelinin idari davalarına ilişkin işlemleri yürütmek.  
ç) Bakanlık memur ve işçi sendikaları ile toplu sözleşmelerine ilişkin işlemleri yürütmek.
d) Bakanlık personelinin performanslarını takip ederek değerlendirilmesine yönelik işlemleri yürütmek.
e) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

1) Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlükleri şunlardır: 
a) Disiplin Şube Müdürlüğü.
b) Mevzuat Şube Müdürlüğü. 

2) Disiplin Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir. 
a) Bakanlık personelinin disiplin işleri ile disiplin kurullarının sekretarya işlemlerini yürütmek. 
b) Bakanlık memur personelinin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin işlemleri  yürütmek.
c) Genel Müdürlüğe gönderilen ihbar, şikayet vb. dilekçelerin incelenmesi ile gerekli işlemleri yürütmek. 
ç) Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının OHAL ile 7145 sayılı kanun kapsamındaki işlemlerini yürütmek. 
d) Bakanlık personelinin performanslarını takip ederek değerlendirilmesine yönelik işlemleri yürütmek.
e) Genel Müdür ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

3) Mevzuat Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir.
a) Genel Müdürlük görev alanına giren konulara ilişkin mevzuat taslaklarını hazırlamak ve Genel Müdürlüğe intikal eden mevzuat taslaklarına görüş bildirmek. 
b) Genel Müdürlük görev alanı ile ilgili mevzuatı takip etmek, arşivlemek, mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve öneride bulunmak, 
c) Bakanlık personelinin idari davalarına ilişkin işlemlerini ilgili birimlerle koordineli olarak    yürütmek. 
ç) Bakanlık memur ve işçi sendikaları ile toplu sözleşmelerine ilişkin işlemleri yürütmek.
d) Genel Müdür ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Ç) İnsan Kaynakları Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
MADDE 6- (1) Daire Başkanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır;
a) Bakanlık personelinin asalet tasdiki, terfi, intibak, emeklilik ile izin, pasaport ve kimlik işlemlerini yürütmek.
b) Genel Müdürlük arşiv, evrak ve taşınır mallarına ilişkin işlemleri yürütmek.
c) Genel Müdürlüğün gerçekleştirme görevliliği ile bütçe işlemlerini yürütmek.
ç) Genel Müdürlük bütçesi, performans bütçe, idari faaliyet raporu, iç kontrol ve stratejik eylem planı ile ilgili işlemleri yürütmek.
d) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

1) Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlükleri şunlardır; 
a) Özlük İşleri Şube Müdürlüğü. 
b) Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü. 

2) Özlük İşleri Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir. 
a) Genel Müdürlük personelinin giriş ve ayrılış bildirgesi işlemlerini yürütmek.
b) Sicil dosyalarının tanzim edilerek Hizmet Takip Programı (HİTAP) ile Personel Bilgi Sistemine (PER-BİS) girilmesi ve güncellemesi işlemlerini yürütmek.
c) Kurumlar arası nakillerde dosya devir işlemlerini yürütmek.
ç) Bakanlık personelinin asalet tasdiki, terfi, intibak, hizmet değerlendirmesi, izin ve emeklilik işlemleri ile vefat, istifa ve emeklilik gibi nedenlerle ayrılan personelin kimlik ve pasaport işlemlerini yürütmek.
d) Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının geçici görevli personeli ve yönetim kurulu başkan ve üyelerinin mal beyanı ile sicil ve başarı değerlendirme işlemlerini yürütmek.
e) Genel Müdür ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

3) Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir. 
a) Genel Müdürlük maaş, yolluk ve satınalma ile ilgili gerçekleştirme görevliliği işlemlerini yürütmek.
b)  Genel Müdürlük bütçesi, performans bütçe, idari faaliyet raporu, iç kontrol ve stratejik eylem planı ile ilgili işlemleri yürütmek.
c) Bakanlık personelinin yan ödeme ve seyyar görev cetvellerine ilişkin işlemleri yürütmek.
ç) Genel Müdürlük arşiv, evrak ve taşınır mallarına ilişkin işlemleri yürütmek.
d) Genel Müdür ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

D) Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
MADDE 7- (1) Daire Başkanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır;
a) Bakanlığın eğitim plan ve programını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek;    eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
b) Düzenlenen eğitimlere Bakanlık ile Bağlı, İlgili ve İlişkili kurum ve kuruluşlardan katılımın sağlanması için koordinasyon işlemlerini yürütmek.
c) Bakanlık personelinin mecburi hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
 ç)Yetenek gelişiminin sağlanması için politikalar üretilmesi ve uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
d) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

1) Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlükleri şunlardır;
a) Eğitim Planlama ve Uygulama Şube Müdürlüğü. 
b) Yetenek Yönetimi Şube Müdürlüğü

2) Eğitim Planlama ve Uygulama Şube Müdürlüğü
a) Bakanlığın eğitim plan ve programını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek; eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
b) Düzenlenen eğitimlere Bakanlık ile Bağlı, İlgili ve İlişkili kurum ve kuruluşlardan katılımın sağlanması için koordinasyon işlemlerini yürütmek.
c) Aday Memurların yetiştirilmeleri ve eğitimleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
ç)  Bakanlık personelinin mecburi hizmetleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
d) Bakanlık personelinin ders görevlendirme işlemlerini yürütmek.
e) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Genel Müdürlüğe gelen başvuruları ilgili birimlerle koordine ederek yürütmek.
f) Genel Müdürlük Belgenet işlemlerini ilgili birimlerle koordine ederek yürütmek.
ğ) Genel Müdür ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

4) Yetenek Yönetimi Şube Müdürlüğü.
a) Üniversite öğrencilerinin staj hizmetleri ile meslek lisesi öğrencilerinin beceri eğitimine ilişkin işlemleri yürütmek.
b) Stajyer ve beceri eğitimi alan öğrencilerin performans ölçütlerinin oluşturulması ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek. 
c) Bakanlık Uzman Yardımcılarının tez değerlendirme işlemlerini yürütmek.
ç) Yetenek gelişiminin sağlanması için politikalar üretilmesi ve uygulanmasına ilişki  işlemleri yürütmek.
d) Yetenek programlarının yaygınlaştırılması ve Bakanlık projeleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi ile kariyer etkinliklerine ilişkin işlemleri yürütmek.
e) Yetenek havuzu sisteminin geliştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
f) İnsan kaynağına gerekli yetkinliklerin kazandırılması için çalışmalar yapmak ve uygulanmasını sağlamak.
g) Genel Müdür ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Genel Müdürlük Birimlerinin Ortak Görevleri
MADDE 8- (1)  Genel Müdürlük birimleri yukarıda belirtilen görevlerinin dışında ortak görevleri şunlardır:
a) Personel Bilgi Sistemi’nin (PERBİS) uygulanması sırasında çıkan aksaklıkların giderilmesi için gerekli önlemleri almak, önerilerde bulunmak.
b) Görev alanı ile ilgili işlemlerin istatistiki bilgilerini hazırlamak, takibini ve raporlamasını yapmak.
c) Görev alanı ile ilgili mevzuat taslaklarına görüş bildirmek.
ç) Görev alanı ile ilgili gelen soru önergeleri ve CİMER başvurularına cevap vermek.